Der er behov for en indsats på to fronter for at imødegå klimaforandringerne. På den ene side skal vi nedbringe udledningen af drivhusgasser, og på den anden side er der behov for initiativer så samfundet tilpasser sig klimaændringerne. Der vil i 2010 blive udarbejdet en Klima- og energiplan for Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune lægger vægt på at fremme bæredygtighed og klimavenlig teknologi. Ikke mindst fordi mange af vores store industrivirksomheder af naturlige årsager har et stort energiforbrug. Læs mere om Kalundborg som grøn industrikommune her.

Lokale energibesparelser

Udledningen af drivhusgasser som fx CO2 bliver mindre ved at sænke energiforbruget og omlægge til vedvarende energikilder. Kommunen som helhed og kommunen som virksomhed kan medvirke til at sænke energiforbruget.

Klimatilpasning lokalt

For Kalundborg Kommune vil klimatilpasning kunne betyde investeringer i udbygning og forbedring af infrastruktur som fx veje og kloakker samt etablering af vådområder, opsamlingsbassiner og andre tekniske anlæg, der kan forhindre utilsigtede oversvømmelser. Der er tale om foranstaltninger, der ofte er usynlige, men meget kostbare, og som vil veje tungt i de kommunale budgetter.

Klima- og energiplan på vej

Det er vigtigt klimaindsatsen sker efter en helhedsorienteret planlægning. Kommunalbestyrelsen har med kommuneplan 2009-2021 sat mål om, at udarbejde en klima- og energiplan. Klima er et tværgående tema i kommuneplanen.

Kalundborg Kommune har nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde et forslag til en klima- og energiplan. En vigtig del af projektgruppens opgave bliver at inddrage politikerne, borgerne, kommunens ansatte, erhvervslivet, Grønt Råd, Agenda 21 Rådet, foreninger mv. i processen.

Af kommissoriet for klima- og energiplanen fremgår, at der skal udarbejdes mål for reduktion af drivhusgasudledning og mål for klimatilpasning. Der skal udarbejdes handlingsplaner med aktiviteter, der viser hvordan de enkelte mål kan nås. Det er forventningen at Klima- og energiplanen kan vedtages af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2010.

Klima- og energiplanen vil således skulle danne grundlag for den løbende prioritering af klimaindsatsen. Den skal gælde for kommunen som geografisk afgrænset areal samt for kommunen som virksomhed. For at kunne sætte mål for klimaindsatsen er det en fordel at kende de væsentligste kilder til udledning af drivhusgasser fordelt på forskellige sektorer. Planen skal også give overblik over, hvor der bliver behov for en forebyggende indsats for at afbøde effekterne af eksempelvis ændrede nedbørsmønstre, flere storme, højere vandstand etc. Kortlægning af drivhusgasudledningen og analysen af behovet for klimatilpasning bliver nogle af de første opgaver projektgruppen skal i gang med. Der vil på kommunens hjemmeside løbende blive orienteret om arbejdet med klima- og energiplanen.

Her er en oversigt over vores vigtigste klima- og miljøaktiviteter:

 • ESCO – energiforbedringer der betaler sig
  Nu skal flere institutioner i Kalundborg Kommune renoveres, så de bruger mindre energi. I løbet af en årrække vil de garanterede energibesparelser finansiere renoveringsarbejdet.
 • Aganda 21-rådet
  Borgernes grønne talerør til de kommunale beslutningstagere
 • Bæredygtig byudvikling
  Arbejdsgruppe på tværs af kommune og erhvervsliv med fokus på grøn udvikling
 • BaltCICA
  Kalundborg ruster sig til klimaændringer
 • Borgmesteraftale
  Kalundborg Kommune har tilsluttet sig den europæiske Borgmesteraftale (Covenant of Mayors).