Det har stor betydning for dine skattemæssige forhold, om din virksomhed bliver betragtet som en erhvervs- eller hobbyvirksomhed, og om du betragtes som lønmodtager eller selvstændig. Det er SKAT, der afgør, om du er det ene eller det andet. Afgørelsen afhænger bl.a. af, hvad formålet med virksomheden er, om du arbejder for mere end en kunde, og om du har ansat personale.

Erhverv eller hobby?

Når SKAT skal bedømme, om der er tale om en rigtig virksomhed, lægger de vægt på, hvad du vil med virksomheden. Først og fremmest skal hovedformålet være at tjene penge, og på længere sigt skal virksomheden give overskud. Overskuddet skal være stort nok til at forrente de penge, der er skudt ind i virksomheden, og sikre indehaveren en rimelig løn.
Hvis din virksomhed signalerer, at du ønsker at dyrke en privat interesse som fx sejlads, opdræt af dyr, musik eller kunst, er det tvivlsomt, om skattevæsenet vil betragte den som erhverv. Der er stor skattemæssig forskel på, om virksomheden betragtes som erhverv eller hobby. En erhvervsvirksomhed har større skattefradrag end en hobbyvirksomhed. Men selv om skattevæsenet opfatter virksomheden som hobby, skal den måske alligevel momsregistreres. Et evt. overskud i din hobbyvirksomhed, kan nemlig godt være skattepligtigt.

Selvstændig eller lønmodtager?

Hvis du kan svare ja til de fleste af følgende spørgsmål, er der stor sandsynlighed for, at du kan betragtes som selvstændig:

 • Tilrettelægger, leder, fordeler og fører du selv tilsyn med arbejdet?
 • Har du indtægter fra mere end én kunde?
 • Arbejder du for flere på én gang?
 • Får du først penge, når arbejdet er færdigt?
 • Kan du selv ansætte personale?
 • Er du ansvarlig for det arbejde, du udfører, og løber du selv en økonomisk risiko?
 • Arbejder du i eller fra egne lokaler og betaler selv udgifter til dem?
 • Ejer du det værktøj, de redskaber og maskiner, du bruger til arbejdet og leverer selv materialet?
 • Viser du i fx reklamer, at du er fagkyndig og påtager dig et nærmere bestemt arbejde?
 • Er det dig, der har ansvaret, hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen?
 • Er virksomheden registreret for moms- eller lønsumsafgift?
 • Har du særlig autorisation, bevilling eller tilladelse til det arbejde, du udfører?
 • Er kundens forpligtelse over for dig begrænset til det enkelte aftaleforhold?

Hvis du kan svare ja til de fleste af følgende spørgsmål, bliver du formentlig betragtet som lønmodtager:

 • Er der fastsatte regler for, hvordan du skal udføre arbejdet og måske oven i købet tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse?
 • Udfører du kun ét bestemt arbejde for én bestemt kunde?
 • Har du indgået kontrakt om at arbejde løbende?
 • Har du kun indtægt fra én enkelt kunde?
 • Har du krav på at blive opsagt med et vist varsel?
 • Får du en fast sum for hver time, uge eller måned, du arbejder?
 • Er indtægten overvejende nettoindkomst, det vil sige, at der ikke er udgifter til indkøb m.v.?
 • Betaler andre de udgifter, der er forbundet med arbejdet?
 • Anses du ifølge arbejdsmarkedslovgivningen – ferieloven, funktionærloven m.v. – som lønmodtager?