Generalforsamling 2016

Der blev den 17. marts 2016 afholdt ordinær generalforsamling i Ubby Forsamlingshus med 78 deltagere, heraf 63 stemmeberettigede.

Følgende var på valg til bestyrelsen, men ønskede ikke genvalg:

Filialdirektør Kjeld Christensen, Sparekassen Sjælland

Corporate Vice President Lonni Glanville, Novo Nordisk A/S

Udviklingscoach Tina Morgen Larsen, Udviklingscoaching.dk

Leif Voss har repræsenteret Dansk Erhverv indtil nu, han blev afløst af Niels Jørgensen, indehaver af Multi-Tech A/S og indstillet af Tekniq Installatørernes Organisation.

Til den nye bestyrelse blev følgende valgt:

HR Director Andreas Friis, Novo Nordisk A/S

CEO Rene Arpe, Intertek Denmark A/S

Direktør Torben Berner, Vesterlyng Camping

Suppleanter blev:

Virksomhedsejer Pia Deleuran, Reklamekassen.dk

Direktør Niels Dalsgaard, Musholm A/S

Direktør Jens Folke, Lean6Sigma.eu

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen var gæstetaler og holdt et spændende og relevant oplæg om urbanisering.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år.
  4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende år.
  5. Forelæggelse af foreløbigt budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleant.
  10. Eventuelt.

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden. Meddelelse om den endelige dagsorden sker enten skriftligt eller i den lokale dagspresse senest 7 dage før generalforsamlingen.