Generalforsamling 2018

Kragerup Gods lagde rammerne om Kalundborgegnens Erhvervsråds generalforsamling den 13. marts 2018. 85 medlemmer deltog, heraf 65 stemmeberettigede.

Nye vedtægter gældende fra 14. marts 2018 blev gennemgået og vedtaget. De vedtagne vedtægter kan ses her.

På dagsordenen var også en ny kontingentmodel, som skulle vedtages af de fremmødte medlemmer. Modellen affødte en debat, men modellen blev dog vedtaget med 37 stemmer for og 26 stemmer imod. Se kontingentmodellen her.

I mellem generalforsamlingen og middagen holdt cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank oplæg om den nuværende økonomiske situation samt et bud på, hvordan fremtiden tegner sig.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og ser nu således ud:

Formand: Direktør Niels Jørgensen, Multi-Tech

Næstformand: Direktør Torben Berner, Vesterlyng Camping

Borgmester Martin Damm

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunver Jensen

HR Director Carsten Frank, Novo Nordisk A/S

Virksomhedsejer Pia Deleuran, Reklamekassen.dk

Direktør Niels Dalsgaard, Musholm A/S

Afdelingsformand Poul Erik Christensen, Dansk Metal

Direktør Erik Johnsen, Reklameservice

Købmand Mogens Gyldenvang

Købmand Michael Skovgaard Rasmussen, Meny

Suppleanter:

Filialdirektør Michael Møller, Jyske Bank

Kommunikationschef Charlotte Balslev, Statoil Refining Denmark

CEO Rene Arpe, Intertek Denmark A/S

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år
  4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende år
  5. Forelæggelse af foreløbigt budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleant
  10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker skriftligt med mindst tre ugers varsel med foreløbig dagsorden. Meddelelse om den endelige dagsorden sker enten skriftligt eller i den lokale dagspresse senest syv dage før generalforsamlingen.