§ 1.

Indledning.

Kalundborgegnens Erhvervsråd er en selvstændig juridisk person. Dets hjemsted er Kalundborg Kommune.

 

§ 2.

Formål.

Erhvervsrådets formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at

1. yde assistance til de eksi­sterende virksomheder på Kalundborgegnen, herunder specifikt at etab­lere sam­arbejde om­kring produkt­fornyelse og markedsføring på såvel hjemmemarked som eks­portmarked.

2. virke for nyetablering af virksomheder på egnen.

3. virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhvervsgrene på Kalundborgegnen.

4. virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet/arbejdsmarkedet og de offentlige myndigheder, herunder specifikt at være kontaktorgan mellem erhvervslivet og kommunen.

5. virke til fremme af samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og relevante uddannelsesinstitutioner.

6. virke til fremme af kulturelle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen i området.

7. virke til fremme af initiativer til styrkelse af den erhvervsmæssige udvikling i området.

 

§ 3.

Medlemmer.

Som medlemmer kan optages:

a. Kalundborg Kommune.

b. Erhvervsorganisationer/-foreninger i området.

c. Faglige organisationer i området.

d. Arbejdsgiverorganisationer i området.

e. Virksomheder med erhvervsmæssige interesser på Kalundborgegnen.

f. Enkeltpersoner med bopæl eller arbejdsplads i området, som ikke driver

virksomhed.

 1. Andre (foreninger, fonde, institutioner o.l.), der har tilknytning til Kalundborgegnens erhvervsliv.
 2. Iværksættere som ikke har startet egen virksomhed kan blive medlem i en periode på 18 måneder. Iværksætteren overgår som ordinært medlem ved virksomhedsstart. Iværksætteren er ikke valgbar og har ikke stemmeret på generalforsamling. Kontingent for iværksættermedlem fastsættes af bestyrelsen.
 3. Alle kan i periode på 6 måneder være gratis prøvemedlem, hvis man ikke før har været medlem. Prøvemedlemskab giver ret til Kalundborgegnens Erhvervsråds ydelser i perioden. Prøvemedlem er ikke valgbart og har ikke stemmeret på generalforsamling.

Anmodning om optagelse indgives skriftligt til bestyrelsen.

Medlemskab er først aktivt, når kontingentet er betalt.

Et medlem mister sine rettigheder, såfremt kontingentet ikke er betalt senest tre måneder efter forfaldstid. (se dog også efterfølgende § 4)

Såfremt et medlem skønnes at skade erhvervsrådet, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal ekskludere vedkommende.

Medlemmer som er i restance med kontingentbetaling kan efter et halvt års restance eksluderes af bestyrelsen.

Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld, udover pligten til at betale kontingent indtil lovlig udmeldelse er sket.

Udmeldelse kan ske lovligt med et halvt års forudgående varsel til en 1. januar.

 

§ 4.

Generalforsamlingen.

Erhvervsrådets generalforsamling, der er rådets højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år.
 4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende år.
 5. Forelæggelse af foreløbigt budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (I lige år vælges 3 og i ulige år 4 medlemmer). Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges
 8. Valg af suppleanter. Der vælges 3 suppleanter. Suppleanter kan genvælges.
 9. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleant.
 10. Eventuelt.

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved udsendelse af mail eller brev til samtlige medlemmer. Udsendelsen sker med mindst 3 ugers varsel og indeholder foreløbig dagsorden.

Indvarslingen publiceres ligeledes i Erhvervsrådets nyhedsbrev samt på Erhvervsrådets hjemmeside.

Meddelelse om den endelige dagsorden sker ved udsendelse af mail eller brev senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 20 % af medlemmerne. En sådan anmodning skal indeholde angivelse af, hvad man ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest en uge efter anmodningen og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og højst 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst 3 måneders medlemskab, samt at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

De forelagte sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Ved personvalg stemmes skriftligt. Der kan afgives stemmer svarende til det antal personer, som skal vælges. Er der stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Ved valg i h. t. dagsordenens pkt. 7 udsendes sammen med dagsordenen af den siddende bestyrelse en liste over medlemmer, der er villige til at modtage valg.

Indtil afstemningen kan der af hvert medlem stilles forslag til yderligere kandidater.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer af Kalundborgegnens Erhvervsråd,

Som æresmedlemmer kan udpeges medlemmer der har udført et for erhvervsrådet og erhvervslivet betydeligt arbejde.

Æresmedlemsskab er livsvarigt og æresmedlemmerne er kontingentfrie.

Der kan ikke træffes beslutning om sager, som ikke har været anført på den endelige dagsorden.

Det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af erhvervsrådet autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

 

§ 5.

Vedtægtsændringer.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 6.

Opløsning.

Ved opløsning af erhvervsrådet kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med maximalt 5 ugers mellemrum.

Ved opløsning af erhvervsrådet skal rådets resterende formue tilfalde Kalundborg Kommune.

 

§ 7.

Bestyrelsens sammensætning.

Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse, som består af 11 medlemmer, som vælges således:

Borgmesteren i Kalundborg kommune er født medlem af erhvervsrådets bestyrelse.

Kalundborg Kommunes byråd udpeger 1 byrådsmedlem.

Arbejdsgiverorganisationer i området som er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening udpeger 1 medlem.

LO Kalundborg udpeger 1 medlem.

Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer.

Valgperiode for de organisationsudpegede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 2 år.

Valgperiode for de generalforsamlingsvalgte suppleanter er 1 år.

Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand. – Dog kan kommunernes repræsentanter ikke vælges til formandsposter.

 

§ 8.

Erhvervschef.

Erhvervsrådets bestyrelse ansætter en erhvervschef, der leder erhvervsrådets sekretariat efter nærmere fastsatte retningslinier.

Erhvervschef og bestyrelse har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt under fortrolighed.

Erhvervschefen refererer til bestyrelsen.

 

§ 9.

Udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om udvalgenes virksomhed.

 

§ 10.

Tegningsret.

Erhvervsrådet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller erhvervschefen.

Prokura kan meddeles.

 

§ 11.

Beslutning/møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesbeslutninger optages i et mødereferat, som udsendes af er­hvervschefen umiddelbart efter hvert møde – Bemærkninger/indsigelser mod referater – og herunder tillige trufne beslutninger – fra bestyrelsesmedlemmer skal foreligge på erhvervskontoret senest 8 dage efter modtagelsen af beslutningsreferat.

Bestyrelsen afholder møder mindst fire gange årligt.

 

§ 12.

Regnskab.

Erhvervsrådets regnskab er kalenderåret.

Erhvervsrådet udarbejder hvert år et specificeret regn­skab over det forløbne regnskabsår tillige med en beretning over rådets virksomhed i perioden.

Regnskabet skal være klar til revision senest den 10. februar og revisor skal have afsluttet revisionen senest 14. dage før generalforsamlingen, så regnskabet i revideret stand kan forelægges generalforsamlingen.

Vedtægter med justeringer i § 4 (indkaldelse til generalforsamling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling)

Vedtaget på Kalundborgegnens Erhvervsråds ordinære generalforsamling

den 23. marts 2010.

________________________________

Advokat Stig Nielsen, dirigent